XOGADE ten nova aplicación

Cada club debe rexistrarse na nova aplicación Xogade, cos datos do club e os dunha persoa responsable.

Os clubs deben ter o consentimento por escrito dos titores legais dos deportistas. Publicamos o modelo.