Corresponsables

O Catálogo de actividades pode consultarse nos seguintes enlaces, organizados por Provincias:

As ofertas poderán actualizarse a medida que avance o plan, incorporando novas ou modificando as publicadas.

A Federación Galega de Tenis en colaboración coa Secretaría Xeral do Deporte e a Secretaría Xeral de Igualdade pon en marcha o Plan de Corresponsables dirixido a nenos e nenas menores de 16 anos cos seguintes obxectivos específicos:

 • Crear emprego de calidade no sector dos coidados e o deporte.
 • Promoción da actividade física saudable.
 • Promoción do tenis.

Os obxectivos esenciais deste proxecto son, dar cumplimento ao PLAN CORRESPONSABLES e ademais, actuar directamente con programas e accións que incidan directamente na promoción da igualdade entre mulleres e homes fomentando a corresponsabilidade e favorecendo a conciliación dás familias con nenas, nenos, mozas e mozos menores de 16 anos inclusive.

Accións subvencionables:

Subvencionaranse actuacións de nova creación ou ampliación e mellora das existentes para nenas e nenos menores de 16 anos a través do tenis.

Duración do Plan

A duración total do Plan de Corresponsables é de 6 meses, dende o mes de xuño ata o mes de novembro.

As actuacións se ofertan por meses independentes.

Procedemento de acceso e inscrición

A xestión do acceso as diferentes ofertas de actividade realizarase do seguinte xeito:

 1. Publicación na páxina WEB da Federación Galega de Tenis e tamén en diferentes medios de comunicación e publicidade de tódalas ofertas de actividade.
 2. Establecer un prazo de inscrición centralizado a través da FGTenis, coa seguinte programación:
Meses Apertura inscrición Peche inscrición
Xuño 30/05/2022 06/06/2022
Xullo 30/05/2022 15/06/2022
Agosto 30/05/2022 15/07/2022
Setembro 30/05/2022 08/08/2022
Outubro 30/05/2022 15/09/2022
Novembro 30/05/2022 05/10/2022

Trala primeira data de peche de inscrición 06/06/2022, os grupos que queden confirmados do resto dos meses terán preferencia, aínda que quede aberta a inscrición ata a data de peche.

 1. Cada oferta terá un número máximo de prazas.
  • O número de prazas de cada grupo será de entre 4 e 8, tendendo a grupos reducidos.
  • Se o número de solicitudes supera o número de prazas ofertadas seguiranse o seguintes criterios de acceso:
   • 1º Accederán as familias monomarentais, monoparentais, vítimas de violencia de xénero e doutras formas de violencia contra a muller, mulleres en situación de desemprego de longa duración, mulleres maiores de 45 anos ou a unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados.
   • 2º Os grupos formaranse de forma inicial tendo en conta a idade, e posteriormente o nivel.

Para ampliar a información consultar as Bases do Plan.

Comparte