Lei de transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, ten como obxectivo ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relacionada con esa actividade e establecer as obrigas do ben gobernanza que deben cumprir os cargos públicos.

A lei aplícase a todas as administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como a Casa da Súa Maxestade o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, Valedor do Pobo, Tribunal de Contas, Consello Económico e Social e institucións autónomas similares, en relación con actividades suxeitas ao dereito administrativo.

A Lei establece as obrigas de publicación que afectan ás entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Información institucional, organizativa e de planificación:
Información económica, orzamentaria e estatística:
Comparte